Algemene Voorwaarden

artikel 1.    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alive and Kicking, en een Wederpartij waarop Alive and Kicking deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Alive and Kicking, voor de uitvoering waarvan door Alive and Kicking derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Alive and Kicking en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alive and Kicking en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2     Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Alive and Kicking zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. Alive and Kicking kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

artikel 3     Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Alive and Kicking en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de overeenkomst voor bepaalde termijn wordt aangegaan, wordt deze, behoudens tijdige opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn als de eerste termijn. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk behoudens de gevallen genoemd in artikel 4. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven. 
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Alive and Kicking derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Alive and Kicking dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Levering geschiedt door ter beschikking stelling van het product of de dienst. 
 5. Alive and Kicking heeft, in overleg met de Wederpartij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Alive and Kicking is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alive and Kicking de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 7. in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Alive and Kicking gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Alive and Kicking daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Alive and Kicking is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;na het sluiten van de overeenkomst Alive and Kicking ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Alive and Kicking kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Alive and Kicking gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Alive and Kicking bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alive and Kicking kan worden gevergd. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alive and Kicking op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Alive and Kicking de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Alive and Kicking tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Alive and Kicking gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alive and Kicking gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Alive and Kicking, zal Alive and Kicking in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Alive and Kicking extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Alive and Kicking vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alive and Kicking op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel  5    Overmacht

 1. Alive and Kicking is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alive and Kicking geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alive and Kicking niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Alive and Kicking of van derden daaronder begrepen. Alive and Kicking heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alive and Kicking zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Alive and Kicking kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Alive and Kicking ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alive and Kicking gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

artikel 6    Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Alive and Kicking aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Alive and Kicking aangegeven. Alive and Kicking is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Alive and Kicking heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Alive and Kicking verschuldigde. 
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Alive and Kicking echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Alive and Kicking te leveren zaken, producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.  
 2. Alive and Kicking garandeert de kwaliteit van de geleverde zaken, producten en diensten gedurende 1 jaar na levering. Bij duurovereenkomsten loopt de garantie af na  verloop van 1 jaar na het einde van de overeenkomst. Indien de door Alive and Kicking verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Alive and Kicking, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Alive and Kicking geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Alive and Kicking te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Alive and Kicking te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Alive and Kicking in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Alive and Kicking in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Alive and Kicking de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Alive and Kicking, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Alive and Kicking te retourneren en de eigendom daarover aan Alive and Kicking te verschaffen, tenzij Alive and Kicking anders aangeeft. 
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Alive and Kicking daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Alive and Kicking en de door Alive and Kicking bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 8    Aansprakelijkheid

 1. Alive and Kicking is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alive and Kicking is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Alive and Kicking aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alive and Kicking beperkt tot maximaal een bedrag van € 2.500,00 tenzij de verzekeraar van Alive and Kicking een hogere schadebedrag toekent.
 3. De aansprakelijkheid van Alive and Kicking is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Alive and Kicking is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alive and Kicking aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alive and Kicking toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 6. Alive and Kicking is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alive and Kicking of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 9    Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 10    Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Alive and Kicking voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Alive and Kicking toerekenbaar is.
 2. Indien Alive and Kicking uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Alive and Kicking zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Alive and Kicking, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Alive and Kicking en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11    Intellectuele eigendom 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Alive and Kicking zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat Alive and Kicking deze rechten behoudt ten aanzien van de geleverde producten, zaken en diensten. Alive and Kicking heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel  12    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alive and Kicking partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Alive and Kicking is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Alive and Kicking het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13    Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Alive and Kicking.